Seat Leon: Motorolie - Controleren en bijvullen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Motorolie

Algemene aanwijzingen

De motor wordt af fabriek voorzien van een speciale multigrade-olie geschikt voor elk jaargetijde.

Omdat het gebruik van een hoogwaardige olie een voorwaarde is voor het correct functioneren en de duurzaamheid van de motor, dient uitsluitend olie volgens de VW-normen gebruikt te worden als u olie bijvult of ververst.

De specificaties die op de volgende bladzijde staan (VW-normen) moeten op de verpakking vermeld staan; indien op de verpakking van de olie zowel de normen voor zowel benzineals voor dieselmotoren vermeld staan, mag de olie zonder onderscheid voor beide soorten motoren gebruikt worden.

Geadviseerd wordt het verversen van de olie uit te laten voeren door een Technische Dienst of een gespecialiseerde werkplaats, volgens het Onderhoudsprogramma.

De voor de motor in uw wagen geldende oliespecificaties staan in , Motoroliespecificaties.

Onderhoudsintervallen

De onderhoudsintervallen kunnen flexibel (service-interval met lange duur) of vast (afhankelijk van de tijd of het gereden aantal kilometers).

Als op de binnenkant van de omslag van het Onderhoudsprogramma de aanduiding PR QI6 voorkomt, betekent dit dat voor de wagen een service-interval met lange duur van toepassing is, terwijl de aanduidingen QI1, QI2, QI3, QI4 of QI7 staan voor een onderhoudsinterval op basis van tijd of kilometers.

Variabele onderhoudsintervallen (Service-Intervallen met Lange Duur*)

Er zijn speciale oliën en controles ontwikkeld die, afhankelijk van de rijomstandigheden en rijstijl van de bestuurder, de verversingsintervallen kunnen verlengen (service-intervallen met lange duur).

Het gebruik van deze oliën is een voorwaarde voor het verlengen van deze onderhoudsintervallen, neem daarbij altijd het volgende in acht:

Vaste onderhoudsintervallen*

Als er voor de wagen geen "Service-interval met lange duur" van toepassing is of dit interval op verzoek niet wordt toegepast, gebruik dan olie voor vaste onderhoudsintervallen die wordt vermeld in , Motoroliespecificaties. In dit geval geldt voor uw wagen een vast onderhoudsinterval van 1 jaar of 15.000 km (wat het eerst wordt bereikt)  brochure Onderhoudsprogramma.

Wagens met roetfilter voor dieselmotoren*

In het Onderhoudsprogramma staat of uw wagen met een roetfilter voor dieselmotoren is uitgerust.

Bij wagens die zijn uitgerust met een roetfilter voor dieselmotoren mag uitsluitend motorolie volgens specificatie VW 507 00 worden bijgevuld. Dat is een low SAPS-motorolie.

Het gebruik van andere typen motorolie kan ertoe leiden dat het roetfilter eerder verstopt raakt, waardoor de levensduur ervan wordt verminderd. Daarom:

Motoroliepeil controleren

Controleren en bijvullen

Afb. 248 Oliepeilstok.

Het motoroliepeil kan op de oliepeilstok worden afgelezen.

Oliepeil controleren

Afhankelijk van de rijstijl en het gebruik van de wagen kan het olieverbruik tot 0,5 l/1.000 km bedragen. Bij de eerste 5.000 kilometer kan het verbruik hoger liggen. Het motoroliepeil moet daarom regelmatig worden gecontroleerd - bij voorkeur elke keer bij het tanken en vóór langere ritten.

ATTENTIE

Werkzaamheden aan de motor of in de motorruimte dienen met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd te worden.

  •  Let vóór alle werkzaamheden in het motorcompartiment op de waarschuwingen  286.

 

VOORZICHTIG Als het oliepeil zich boven het gebied A bevindt, de motor niet starten. Dit kan schade aan de motor en de katalysator tot gevolg hebben. Een Technische Dienst raadplegen.

Motorolie bijvullen

Controleren en bijvullen

Afb. 249 In de motorruimte: dop van de motorolie- vulopening.

Voordat u de motorkap opent, eerst de waarschuwingen lezen en deze opvolgen  in Werkzaamheden in de motorruimte op.

De plaats van de oliepeilstok is in de betreffende afbeelding van het motorcompartiment weergegeven .

Motoroliespecificatie .

ATTENTIE Olie kan gemakkelijk branden! Wanneer u olie bijvult, mag er geen olie op hete motordelen komen.

 

VOORZICHTIG Als het oliepeil zich boven het gebied afb. 248 A bevindt, de motor niet starten. Dit kan schade aan de motor en de katalysator tot gevolg hebben. Ga dan naar een gespecialiseerde werkplaats.

 

Milieu-aanwijzing Het oliepeil mag in geen geval boven gebied afb. 248 A liggen. Anders kan olie via de carterontluchting worden aangezogen en door de uitlaat in de atmosfeer komen.

 

Let op Alvorens een lange reis te gaan maken, adviseren wij u voor vertrek motorolie met de overeenkomstige VW specificatie te kopen en in uw wagen mee te nemen. Zo beschikt u altijd over de juiste motorolie om bij te vullen indien dit nodig mocht zijn.

Motorolie verversen

De motorolie wordt bij onderhoudswerkzaamheden ververst.

Wij adviseren u daarom om de motorolie bij een Technische Dienst te laten verversen.

In het Onderhoudsprogramma staat vermeld wanneer de motorolie moet worden ververst.

ATTENTIE

Motorolie alleen zelf verversen, wanneer u over de noodzakelijke vakkennis beschikt!

  •  Voordat u de motorkap opent, eerst de waarschuwingen lezen en deze opvolgen .
  •  Motor eerst laten afkoelen. Hete olie kan brandwonden veroorzaken.
  •  Een beschermende bril dragen - gevaar door etsende werking van oliespetters.
  •  Uw arm horizontaal houden, als u de olieaftapplug met de hand losdraait, zodat de eruit lopende olie niet langs uw arm naar beneden kan lopen.
  •  Als uw huid met motorolie in contact is gekomen, dan dient u uw huid vervolgens grondig te wassen.
  •  Olie is giftig! Oude olie buiten het bereik van kinderen bewaren.

 

VOORZICHTIG Geen extra smeermiddel aan de motorolie toevoegen. De motor kan hiervan schade ondervinden.

Schade die door zulke middelen ontstaat, valt niet onder de garantie.

 

Milieu-aanwijzing

  • Omdat de olie correct moet worden afgevoerd en vanwege de benodigde speciale gereedschappen en vakkennis adviseren wij u de motorolie en het oliefilter bij een Technische Dienst te laten verversen.
  • In geen geval mag olie in de riolering of in de grond terechtkomen.
  • Voor het opvangen van de afgewerkte olie een hiervoor bestemde bak gebruiken die de gehele oliehoeveelheid van uw motor kan opvangen.

Motorruimte

Afb. 247 Afbeelding met de plaats van de elementen. Het peil van de verschillende vloeistoffen van de wagen dient regelmatig gecontroleerd te worden. De vloeistoffen niet onderling verwissele ...

Koelsysteem

Antivries/water bijvullen Vul koelvloeistof bij zodra het peil daarvan onder de markering MIN (minimum) komt. Koelvloeistofpeil controleren De wagen in horizontale stand parkeren. Contact ui ...

Zie ook:

Volvo V40. Alarmlichten
De alarmlichten waarschuwen medeweggebruikers doordat alle richtingaanwijzers gelijktijdig knipperen, wanneer deze functie actief is. Knop voor alarmlichten Druk op de knop om de alarmlichten ...

Mazda 6. Afdekking bagageruimte (Wagon)
Afdekking bagageruimte Gebruik de afdekking van de bagageruimte om lading of bagage aan het oog te onttrekken. De bagageruimteafdekking kan opgeborgen worden onder de bagageruimteplank. WAARS ...

Modellen: