Seat Leon: Accu - Controleren en bijvullen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Accu

Algemeen

De accu bevindt zich in het motorcompartiment en is nagenoeg onderhoudsvrij. Deze wordt in het kader van onderhoud gecontroleerd.

Controleer in de zomer en winter echter wel of de aansluitingen van de accu schoon zijn en de klemmen goed vast zitten.

Losmaken van de accukabels

Ontkoppel de accu alleen in uitzonderlijke gevallen. Bij het ontkoppelen van de accu gaan enkele functie-instellingen van de wagen "verloren" ( Tab. op). De functies moeten, nadat de kabels zijn aangesloten, weer worden geprogrammeerd.

Alvorens de minkabel van de accu los te maken, het alarmsysteem* uitschakelen. Anders wordt het alarm geactiveerd.

Functie Herprogrammeren
Openings-/sluitautomaat van de elektrische ruitbediening , Sluit- en openingsautomaat*.
Sleutel met afstandsbediening Als de wagen niet reageert op de sleutel, moet deze worden gesynchroniseerd .
Digitale klok  
ESC-controlelampje Zodra enkele meters wordt gereden, gaat het lampje uit.

Wagen gedurende langere tijd niet gebruiken

De wagen is voorzien van een interieurbewakingssysteem dat stroom verbruikt als de motor stilstaat, dus ook tijdens lange periodes van stilstand . Het is dan ook mogelijk dat bepaalde functies, zoals de interieurverlichting of de bediening op afstand van de portieren, tijdelijk niet beschikbaar zijn om verder ontladen van de accu te voorkomen.

Deze functies komen weer beschikbaar zodra het contact wordt ingeschakeld en de motor wordt gestart.

Winterse omstandigheden

In de winter is het mogelijk dat de accu de wagen moeizamer start; indien nodig, de accu opladen  in Waarschuwingsaanwijzingen voor accu's op

Waarschuwingsaanwijzingen voor accu's

Voor de werkzaamheden aan de accu is speciale vakkennis vereist! Geadviseerd worden om hulp te vragen van een officiële SEAT dealer of een gespecialiseerde werkplaats bij problemen met de accu: gevaar voor brandwonden en explosiegevaar van de accu!

De accu mag niet worden geopend! Het vloeistofpeil van de accu niet trachten te wijzigen.

Anders kan er explosief gas uit de accu ontsnappen, met explosiegevaar als gevolg.

Oogbescherming dragen.
Accuzuur is een zeer agressieve stof. Handschoenen en oogbescherming dragen. In geval van zuurspatjes afwassen met veel water.
Vuur, vonken, open vlam en roken verboden.
Accu alleen opladen in goed geventileerde ruimten - explosiegevaar!
Kinderen verwijderd houden van accuzuur en accu!

 

ATTENTIE

 •  Voor reparaties of andere werkzaamheden aan het elektrisch systeem gaat u als volgt te werk:
  1. . Sleutel uit contact trekken. De minkabel van de accu losmaken.
  2. . Na afloop van de reparatie de minkabel weer aansluiten op de accu.
 •  Voordat de accu weer wordt aangesloten, alle elektrische apparatuur uitschakelen.

  Eerst de pluskabel en daarna de minkabel aansluiten. De aansluitkabels mogen in geen enkel geval worden verwisseld – brandgevaar!

 •  Let erop dat de ontgassingsslang altijd op de accu is aangesloten.
 •  Geen beschadigde accu's gebruiken – gevaar voor explosie! Een beschadigde accu direct vervangen.

 

VOORZICHTIG

 • De kabels van de accu nooit bij ingeschakeld contact losmaken omdat anders de elektrische installatie resp. elektronische onderdelen worden beschadigd.

Batterij opladen

In het motorcompartiment zitten aansluitingen voor het laden van de accu.

Raadpleeg vóór het laden van de accu beslist de aanwijzingen van de fabrikant van de acculader!

ATTENTIE Laad nooit een accu die is bevroren: vervangen! Gevaar voor ontploffingen!

 

Let op Accu uitsluitend via de aansluitingen in het motorcompartiment laden.

Batterij vervangen

De nieuwe accu moet dezelfde specificaties (stroomsterkte, capaciteit en spanning) hebben als de oude accu.

In deze wagen zorgt een intelligent energiemanagementsysteem voor de verdeling van de elektrische energie . Door de accuregelaar wordt de accu beter geladen dan bij wagens zonder accuregelaar. Om ervoor te zorgen dat dezelfde energie ook na het vervangen van de accu weer beschikbaar is, adviseren wij, alleen accu's van hetzelfde type en dezelfde producent (zoals ingebouwd bij het afleveren van de wagen) in te bouwen. Om ervoor te zorgen dat de energieregeling na vervanging van de accu weer correct werkt, moet de accu worden gecodeerd in de energieregeling door een gespecialiseerde dealer.

VOORZICHTIG

 • Wagens met bijv. een start/stop-systeem* worden voorzien van een speciale accu (accu van het type AGM of EFB). Als een ander type accu wordt gemonteerd, is het mogelijk dat de start/stop-functie aanzienlijk wordt gereduceerd en zo de wagen onder bepaalde omstandigheden niet wordt uitgezet.
 • Let erop dat de ontgassingsslang altijd aan de originele opening aan de zijkant van de accu wordt aangesloten. Anders kunnen gassen en accuzuren ontsnappen.
 • Accusteunen en -klemmen moeten altijd correct zijn bevestigd.
 • Vóór alle werkzaamheden aan de accu, de waarschuwingsaanwijzingen in , Waarschuwingsaanwijzingen voor accu's lezen.
 • Vergeet niet om het accudeksel terug te plaatsen als dit is verwijderd. Dat is een bescherming voor hoge temperaturen. Op deze wijze wordt de levensduur van de wagen verlengd.

 

Milieu-aanwijzing Accu's bevatten giftige stoffen zoals zwavelzuur en lood. Zij moeten daarom volgens de voorschriften worden opgeslagen en afgevoerd en horen in geen geval bij het huisvuil.

Zorg dat de uitgebouwde accu niet kan kantelen.

Anders kan er zwavelzuur uitstromen!

Reservoir ruitensproeiervloeistof

Ruitensproeiervloeistofpeil controleren en sproeiervloeistof bijvullen Controleer regelmatig het ruitensproeiervloeistofpeil en vul dit zo nodig bij. Het ruitensproeiervloeistofreservoir bevat r ...

Wielen

...

Zie ook:

Skoda Octavia. Binnenverlichting achterin
Afb. 69 Binnenverlichting achterin: Variant 1 / variant 2 Afb. 70 Binnenverlichting achterin: Variant 3 De verlichting achterin (varianten 1 en 2) wordt samen met de binnenverlichting vo ...

Mazda 6. Stopzetten van het waarschuwingsalarm
Een geactiveerd alarm kan uitgeschakeld worden met gebruik van een van onderstaande methodes: Indrukken van de ontgrendeltoets of de kofferdekseltoets (Sedan) op de zender. Starten van de mo ...

Modellen: